• اطلاعات درخواست
  • اطلاعات درخواست
  • مراحل
  • همکاران
  • قرارداد
  • ارسال چک
اطلاعات درخواست
ریال
ریال
%
ترتیب همکاران را مشخص کنید (برای جا به جایی فرد مورد نظر را drag کرده و در جای مناسب drop نمایید)
اطلاات قرارداد با کارفرما
اطلاات قرارداد با مجری
اطلاعات چک تضمینی
برای ویرایش تصویر چک از قسمت زیر استفاده نمایید
اطلاعات چک حسن انجام کار
برای ویرایش تصویر چک از قسمت زیر استفاده نمایید